Nếu quạt ly tâm áp suất cao không được sử dụng ở trạng thái nạp khí đã đặt, Cần chuyển đổi các tham số hiệu suất cần thiết ở trạng thái sử dụng thành các tham số đã đặt, và sau đó chọn quạt thích hợp theo bảng hiệu suất. Để lựa chọn cụ thể, Vui lòng kiểm tra tại đây Hướng dẫn mô hình, hoặc liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.